پیشرف در پروژه فاز 12

واحد راه اندازی شرکت پتونیا در زمینه حفاظت کاتدیک ، مستقر در فاز 12 پارس جنوبی توانست پیشرفت 100 درصدی در طراحی و نصب سیستم زیر زمینی خطوط لوله به مخازن را ثبت نماید.
همچنین این واحد پیشرفت 95 درصدی سیستم روزمینی شامل نصب باکسها و ترانسها و ... را گزارش نمود.
مضاف بر اینکه کلیه مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن و خطوط لوله یونیت های 102، 110، 121 و 126 نیز انجام و این سیستم مورد بهره برداری قرار گرفته است.
/ 0 نظر / 11 بازدید