صادق هدایت در کتاب بوف کور خود می نویسد:

1- اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.

2- منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم.

3- با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.

4-به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم.

5- نواقص را می بینیم اما در رفع انها اقدامی نمی کنیم.

6- از گفتن نمی دانم شرم داریم.

7- کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.

8- غالبا مهارت را به دانش ترجیح می دهیم.

9- در گذشته بسر می بریم و آینده را فراموش می کنیم.

10- از برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی هستیم.

 11- برای جبران  عقب افتادگی مان قدمی بر نمی داریم.

12- دائما دیگران را نصیحت می کنیم، ولی خودمان هرگز به انها عمل نمی کنیم.

 13- همیشه اخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم.

14- غربی ها دانشمند پرورش داده اند ما شاعر و فقیه!

15- زمانی که ما مشغول کیمیا گری بودیم غربی ها علم شیمی را گسترش دادند.

16- زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها علم نجوم را بنا نهادند.

  17- هنگامی که به هدف مان نمی رسیم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم، ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل آن نمی پردازیم.

18- غربی ها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار می دهند، ولی ما آنها را برداشته و از همکارمان پنهان می کنیم.

19- مرده ها را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم.

20- دشمنان ما، ما را بهتر از خودمان می شناسند.

21- در ایران کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.

22- فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم.

23- برای تصمیم گیری بعد از تمام بررسی های ممکن آخر کار استخاره می کنیم.

24- همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.

25- به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست.

  26- چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.

27- به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم.

28- وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.

29- درغالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، به جای اینکه به آنها احترام بگذارند.

 30-اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.

31- اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم.

32- تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است.

33- افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.

  34- اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی، کابل کشی و غیره صد ها جای آن را خراب می کنیم.

35- وعده دادن و عمل نکردن عادت همه ما شده است.

36- قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم.

 37- شانس را برتر از اراده و خواست خود می دانیم

/ 2 نظر / 14 بازدید
م.ه

اینها همه نظرات شخص آقای صادق هدایت هستند به هر حال هرکسی نظر خودش رو داره!!!!!!!!!!!

معصومه فتح الهی

صادق هدایت یه کم بدبینانه قضاوت کرده و این مشکلات فقط مختص جامعه ایرانیان نیست.ولی حقیقت تلخی است. و تلختراز ان اینکه اغلب افرادی که این گونه سخن می گویند خود در رفتار نقض کننده محسوب می شوند.